Yritys

Kokonaisvaltaista kaupunki- ja palvelurakenteen suunnittelua tarvelähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Yrityksemme tarina

Yrityksemme näki päivänvalon vuonna 2019. Tämä ei kuitenkaan ole tarinan alkupiste, pikemminkin kulminoitumispiste monelle polulle, joka lopulta johti Locia Solutions Oy:n syntyyn. Ensimmäinen polku alkaa viidentoista vuoden takaa, jolloin nuori arkkitehti löysi kutsumuksensa kuntasuunnittelun parista. Käytäntölähtöinen ja kokonaisvaltainen kehittämistyö kuntien tu­le­vai­suuden maankäytön kehityskuvaskenaarioitten parissa johti tutkijan polulle ennakoivan, tietoperusteisen suunnittelun sekä hyvinvointia edistävän kaupunkisuunnittelun prosessien kehittämisen pariin. Kolmas polku on julkisen sektorin työntekijän, jota motivoi halu oman kotikaupunkinsa palvelu- ja tilaverkon suunnitteluhaasteitten ratkaisemiseen. Neljäs polku on yrittäjän, joka rohkaistui esittämään kysymyksen ”voimmeko kehittää paremman suunnittelutyökalupakin?” Niinpä minun ja kaupparekisterin oli jälleen aika palata yhteen.

Yrityksemme peruskivenä on toisin sanoen oppiminen ensin kysymään, miten ymmärtää maailmaa ja sen ilmiötä ja mitä ongelmia meidän ylipäätään tulisi ratkaista. Seuraava askel on käytännön kokemuksen oppi kysyä, miksi meillä ei ole parempia ratkaisuja havaittujen haasteiden ratkaisemiseksi – ja kolmas askel on yrittäjän polku: miten kehitämme toimivat ja tehokkaat ratkaisut tunnistettuihin ja käytännössä todennettuihin ongelmiin. Vaikka varpaansa välillä lyökin kiviin, Martin Heideggerin filosofiaa mukaillen, tärkeintä on uskaltaa astua polulle. Kanssakulkijoitten merkitystä ei voi pitää vähäisenä, koska huipulle on kuljettava ylämäkeen. Uuden kokeileva kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jota varsinkin pieni yritys tekee isolla riskillä. Oikeiden yhteistyökumppaneitten löytäminen voi joskus vaatia hetkellistä polulta harhautumista, mutta Locian kohdalle on osunut myös ratkaisevan tärkeitä onnenkantamoisia.

Kun yhdistämme teoriaa, luomisen vimmaa ja kuntakentän syvällistä tuntemusta suomalaiseen insinööriajatteluun sekä uusimpaan teknologiaosaamiseen, syntyy pölyttyneitä toimintatapoja kumartelematonta tekemisen meininkiä. Siksi osaamme kehittää palvelu- ja tilaverkon suunnittelun prosesseja viisaammiksi sekä paperilla että käytännössä.

Tietämyksemme olemme konkretisoineet CapaCityTM – työkalussa, jonka avulla kunta voi itse hallita ja suunnitella ennakoivasti palvelu- ja tilaverkoston kapasiteettiaan ilman riippuvuutta ulkopuolisista tiedontuottajista tai teknisestä erityisosaamisesta.

Silläkin riskillä, että saatamme olla hitusen aikaamme edellä, liputamme digitalisaatioke­hi­tyksen myötä mahdollistuvien uu­den­tyyp­pi­sten yri­tysten, jul­ki­sen sek­to­rin ja kuntalaisten in­no­va­tii­vi­sten or­ga­ni­soi­tu­mi­sen muotojen puolesta. Perustelemme tätä sillä, että on aika ratkaista kymmenien miljardien eurojen arvoinen yhteiskunnan resurssien hallinnan haaste, joka ilmentyy mm. väliaikaistiloina, vajaakäyttöisyytenä tai korjausvelkana – siis resurssihukkana. Sen ratkaiseminen on edellytys sille, että tu­le­vai­suu­den kun­nat voivat uudistua ja huolehtia pe­rus­teh­tä­vi­stään eli vä­es­tön hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sestä, eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­sestä ja ympäristökuormituksen hillitsemisestä rakenteellisesti kestävällä pohjalla. Kaupunkisuunnittelun prosessit ovat näiden tavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa, minkä vuoksi niiden toimivuuden ja tehokkuuden varmistaminen on keskeistä.

5 keskeistä teesiämme:

TIETOPERUSTEISUUS: Päätöksentekijöillä on oltava havainnollisessa muodossa ajantasainen kokonaistilannekuva siitä, minkä kuntoista tai tarkalleen ottaen kuinka paljon käyttökelpoista palvelutilakapasiteettia julkisessa rakennuskannassa on nyt ja tulevaisuudessa.

ENNAKOINTI: Kunnat tarvitsevat ennakointityökaluja strategisten valintojen ja vaikutusten arviointien tekemiseen muodostaakseen käsityksen siitä, missä ja miten kunta palvelunsa tulevaisuudessa järjestää ja tuottaa.

KYVYKKYYDET: Jotta ennakoiva tiedolla johtaminen mahdollistuu, prosessit, ratkaisut ja niitä tukeva organisaatio on saatava kuntoon. Tämän myötä ”koneisto” voi tuottaa vaadittuja tuotoksia – palvelutontteja, tiloja ja palveluja loppuasiakkaalle – ennalta tiedetyn aikataulun, laadun ja kustannusarvioiden puitteissa.

JATKUVA PARANTAMINEN: Kyvykkyyksiä on kehitettävä asteittain, jotta edellä kuvatut askeleet mahdollistuvat ja suunnittelijat sekä päätöksentekijät voivat hyödyntää analysoitua tietoa ja selkeitä mittareita toimintaympäristön muutoksen ymmärtämisessä.

SIILOJEN YLITTÄMINEN kohti jatkuvaa dialogia ja verkostomaista yhteistyötä, jota edesauttaa reaaliaikaiseen tietoon pohjautuva jaettu tietoympäristö.

Ota yhteyttä

Emilia Rönkkö
Arkkitehti, Tekniikan tohtori,
Yhdyskuntasuunnittelun dosentti
+358 44 976 3620
emilia@locia.fi

Pekka Pirttiaho
Asiakasyhteydet
+358 40 565 6850
pekka@locia.fi