CapaCity™

CapaCity on pilvipohjainen palvelu, jonka käyttö on helppoa ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia. Se yhdistää eri tietojärjestelmissä olevan palveluverkkodatan yhteen jatkuvaa ja ajantasaista suunnittelua varten.

Hyödyt – resurssien ja ajan säästö

Tieto on aina ajatasalla ja yhtäaikaisesti kaikkien saatavilla. Uudet investointikohteet on helppo tuoda kartalle ja nähdä saman tien niiden vaikutus investointien kokonaisuuteen kuntatalouden suunnittelua varten. Ennakoimalla tulevaa palvelutarpeen kehitystä eri alueilla, hankkeitten priorisoiminen helpottuu ja virheinvestoinneilta tai väärin mitoitetuilta tiloilta voidaan välttyä. Päätöksentekijät voivat hyödyntää visualisoitua tietoa ja selkeitä mittareita palveluverkkoa koskevia päätöksiä tehdessään.

Palvelutoiminnassa käytettyjen tilaresurssien ja palvelukapasiteetin ennakoiva hallinta avaa tilahallinnolle, tilojen käyttäjille sekä kaupungin johdolle uusia mahdollisuuksia sekä säästöihin että tarvelähtöisten tilaratkaisujen toteuttamiseen. Automaattisesti päivittyvä tieto korvaa manuaalisen tiedonkeruun palveluverkkoselvitysten yhteydessä. Sovelluksen avulla asiakas voi tuottaa itse tietoaineistoon pohjautuvia analyyseja ja raportteja.

Verrattuna perinteisiin staattisiin palveluverkkoselvityksiin, CapaCity™ auttaa muodostamaan havainnollisen, jatkuvasti ajan tasalla olevan (dynaamisen) kokonaiskuvan siitä, missä ja miten kunta palvelunsa tulevaisuudessa järjestää. Tämä on yhteiskunnallisesta näkökulmasta merkittävää monella tapaa. Palvelutuotannon tarvitsemien tilojen kuten päiväkotien ja koulujen riittävä määrä, toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus on toimitilasuunnittelun keskeinen prioriteetti. Kuntatalouden näkökulmasta tilojen ylläpitoon ja varsinaiseen palvelutuotantoon kohdennetaan pääosa kuntien verovaroista, jolloin verkostojen optimoinnin ja ennakoivan ylläpidon avulla voidaan myös saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Hyötyjät

Tilapalveluitten ja rakennetun omaisuuden hallinnan näkökulmasta on keskeistä turvata omaisuuden kunto ja näin säilyttää varallisuuden arvo. Palvelutuotantoa ja kiinteistöomaisuutta on arvioitava kokonaisuutena ja pohdittava, minkälaisia ja kuinka paljon tiloja palvelutuotannolle tarvitaan sekä kuinka niiden tarvitsemat investoinnit ja ylläpito hoidetaan. CapaCity™ sovelluksen avulla voidaan konkreettisesti arvioida kuntien omistaman rakennuskannan säästöpotentiaalia, esimerkiksi kuinka monesta kiinteistöneliöstä voidaan luopua, paljonko säästöä syntyisi vuodessa toiminta- ja tilakustannuksissa, paljonko peruskorjattavia neliöitä muodostuisi ja mikä on uudisrakentamisinvestointien hintalappu.

Kaavoituksen ja maanhallinnan näkökulmasta ratkaisu mahdollistaa aiempaa paremmin palveluverkon pitkän aikavälin strategisen suunnittelun rinnakkain alue/yhdyskuntarakenteen suunnittelun kanssa. Näin maankäytössä ja kaavoituksessa voidaan varautua ennakkoon palvelutuotannon tonttitarpeisiin, eikä palvelutoiminnalle tulevaisuudessa kriittisiä tontteja luovuteta esimerkiksi asuinrakentamiseen.

Tarveselvitysten ja hankesuunnittelun näkökulmasta on oleellista optimoida yksiköitten sijainti sekä mitoitus vastaamaan palvelukysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Suunnittelua varten tarvitaan luotettavaa tietoa, minkä alueiden väestöä palveluyksikkö pääasiassa palvelisi ja mikä olisi palveluiden kattavuus kysyntäikäluokissa. Investointihankkeitten läpimenoaika nopeutuu ja aikaa säästyy, kun tarvittavien tietojen tuottaminen tarveselvitystä ja hankesuunnittelua varten on yhdessä paikassa ajantasaisesti ja helposti eri toimialojen saatavilla. Siten valmisteluvaihe nopeutuu ja päätöksenteon faktapohjaisuus paranee yhtäaikaisesti, kun käytössä on dynaaminen tilannekuva-, resurssienhallinta-, ja ennakoivan suunnittelun tietonäkymä.

Päätöksentekijän näkökulmasta on keskeistä palvelupisteverkoston pitkän tähtäimen suunnittelu ja vaihtoehtotarkastelut, minne rakennettaisiin uutta ja missä suljettaisiin vanhaa. Resurssien käytön näkökulmasta kaupungeille on tärkeää optimoida kaikkien resurssien, myös tilojen, käyttö palveluiden tuotannossa sekä tätä kautta minimoida tiloista aiheutuvat toimitilakustannukset. Ratkaisu mahdollistaa palvelutilaverkon suorituskyvyn reaaliaikaisen seurannan ja halutut strategiaohjatut mittarit – eli tiedolla johtamisen.