Palvelumme

Palvelujemme sisältö voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan teknologiaratkaisusta sekä sitä tukevista asiantuntijapalveluista.

Kaupunki- ja palvelu­rakenteen tieto­perusteinen suunnittelu

Konsultoimme strategisen kaupunkisuunnittelun tiedolla johtamisen kehittämisessä, jossa kaupunkitasoiset tavoitteet ohjaavat maankäyttöä, palveluverkkojen ja rakennetun omaisuuden hallintaa sekä yhteensovittavaa ohjelmatason suunnittelua ja toteutusta. Kehittämistyöllä tavoitellaan siirtymistä strategiaohjattujen mittareiden hyödyntämiseen ja tilannekuvaan, jonka avulla voidaan seurata tavoitteiden toteumista.

Suunnittelu­prosessien ja toiminta­mallien kehittäminen

Poikkisektoraalinen yhteistyö ja prosessikuvaukset, jotka tähtäävät palveluiden ja tilojen suunnittelun ja toteutuksen oikea-aikaisuuden parantamiseen, tiedonkulun tehostamiseen organisaatiorajojen yli sekä manuaalisen työn karsimiseen suunnittelutiedon hankinnassa.

Konseptit ja visiotyö

Toimitilakonseptien laadinnan tavoitteena on kiteyttää kaupunkitasoisesti keskeisimmät periaatelinjaukset sekä toiminnalliset, tekniset ja laadulliset tavoitteet yksittäisten (esim. koulutai päiväkoti) investointihankkeiden suunnittelua varten. Fasilitoimme myös palveluverkkoskenaarioitten laadintaa yhteiskehittelyperiaatteella. Tarkastelun reunaehtoina voi olla esim. osin ulkoistettu, hajautettu tai keskitetty palveluverkosto, nykyisen tilapaikkakapasiteetin täyttöasteen maksimointi, kuljetusmatkojen minimointi tai kustannusten optimointi.

CapaCity™ käyttöön­otto­projektit asiakkaalle

Käyttöönottoon sisältyy teknisten valmiuksien kartoitus, tiedon siirron määrittelyt sekä tietoturva ja -suojavaatimukset. Toiminnallisen kartoituksen tarkoituksena on tunnistaa organisaatiokohtaiset käyttäjät ja hyötyjät, sekä opastaa työkalun käyttöön.

CapaCity™ sovellus palveluna

Sisältäen organisaatiokohtaisen lisenssin SaaS-palvelumallilla. Sovelluksen käyttö onnistuu kaikilla nykyaikaisilla internet-selaimilla ilman, että asiakkaan täytyy investoida uusiin järjestelmiin tai sovellusympäristöihin. Palveluun sisältyvät ylläpito- ja tukipalvelut. Palvelun hinta määrittyy sen pohjalta, montako toimialakohtaista palveluverkostokokonaisuutta palveluun sisällytetään, (esim. koulu-, + päivähoito + kulttuuri ja vapaa-aika jne.)