Ratkaisut toimi­tila- ja palvelu­verkkojen ennakoi­vaan suun­nitte­luun.

Tarjoamme asiakkaillemme uudenlaisia SaaS-pohjaisia työkaluja palvelu- ja tilakapasiteetin hallintaan. Olemme dynaamisen palveluverkkosuunnittelun ja toimintamallien uudistamisen edelläkävijä.

Vahvuutenamme on kaupunkisuunnittelun ja rakennetun ympäristön vahva substanssiosaaminen, jonka yhdistämme uusiin tiedolla johtamisen digitaalisiin ratkaisuihin.

Tulevaisuuden tekijöiden työkalut

”Tulevaisuuden palveluekosysteemit ja rakennetut ympäristöt suunnitellaan käyttäjien tarpeista käsin ennakoiden, millaisia palveluita ihmiset todella tarvitsevat, milloin ja missä. Digitalisaation ja reaaliaikaisen tiedon avulla kaupungit voivat tehdä faktaperusteisia päätöksiä ja optimoida palveluverkkonsa hyvinvoinnin edistämisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.”

Ihmislähtöisen suunnitteluajattelun lisäksi läpileikkaavia kehittämisen periaatteitamme ovat ekologisuus sekä ekonomisuus – toisin sanoen resurssiviisaus.

Mitä tarkoittaisi, jos kuntasi säästäisi ennakoivalla verkosto-optimoinnilla esimerkiksi 10% vuotuisista tilakustannuksista? 50M€ tilakustannuksilla se merkitsee 5M€ säästöä vuodessa, siis jopa kahden uuden päiväkodin verran.


Elinvoima: Laadukkaat palvelut terveissä ja turvallisissa tiloissa ovat kunnan keskeinen vetovoima- ja pitovoimaresurssi. Kuntatalouden näkökulmasta rakennusten ylläpitoon ja investointeihin kohdentuu merkittävästi varoja, jolloin verkostojen optimoinnin ja ennakoivan ylläpidon avulla voidaan myös saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Eheys: Eheän yhdyskuntarakenteen muodostaminen ja palveluverkon hiilijalanjäljen pienentäminen on merkittävä ilmastokysymys. Palvelurakenteen on tuettava täydennysrakentamista, mikä on usein haastavaa tiivillä kaupunkialueilla

Elävyys: Palveluilla vaikutetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen ja elinympäristön koettuun laatuun. Palvelurakennukset ovat tärkeä osa kaupunkikuvaa, ja niiden suunnittelulla sekä erilaisilla palvelu- ja tilakonsepteilla vaikutetaan merkittävästi aluiden toiminnalliseen monipuolisuuteen.

Elämänlaatu: Palveluverkot ovat väline, jolla tuotetaan hyvinvointia kuntalaisille. Terveellisen ja turvallisen elinympäristön luominen on alueiden käytön ja palveluverkon suunnittelun tärkein tavoite. Parantamalla palvelutarpeitten ennakoivaa, yksilöllistä tai asiakassegmenttikohtaista tunnistamista voidaan vaikuttaa mm. alueellisen eriarvoitumiskehityksen ehkäisyyn.

Olemme tarkoituksella pieni ja ketterä kaupunkisuunnittelun ja kehittämisen studio.

Keskitymme palveluverkko- ja kaupunkisuunnittelun digitalisaatioratkaisuihin ja toimintamallien uudistamiseen. Ydintiimimme osaamisen taustalla on jatkuva tutkimus- ja kehitystyö sekä käytännön vankka kokemus toimitila- ja kiinteistöjohtamisesta, palveluverkostojen investointihankkeitten suunnittelusta sekä päätöksenteon prosesseista. Yhdessä vahvan kumppaniverkoston kanssa yhdistämme ainutlaatuisen substanssiosaamisen ohjelmistokehittämisen uusimpiin teknologioihin ja tietotaitoon. Saimme CapaCity™ – ratkaisusta Teknologiasta Tuotteiksi -palkinnon (2019).

Ota yhteyttä

Emilia Rönkkö
Arkkitehti, Tekniikan tohtori,
Yhdyskuntasuunnittelun dosentti
+358 44 976 3620
emilia@locia.fi

Pekka Pirttiaho
Asiakasyhteydet
+358 40 565 6850
pekka@locia.fi

Kumppanit